ANDIZLIK – ZIMPARALIK (MUĞLA) CİVARINDAKİ KROMİTLERİN VE BAZİK DAYKLARIN KÖKENİ

H.ALİM BARAN, Hulisi KARGI

Öz


Bu çalışmada arazi gözlemleri, mikroskop çalışmaları ve kimyasal analizler yardımıyla Andızlık-Zımparalık bölgesindeki kromit ve bazik daykların kökeni araştırılmıştır. Bölgedeki ultramafik kayaçlar
tektonit karakterli olup, harzburjit hakim litolojik birimdir. Dünitler harzburjitlere oranla daha az
gözlenirken kromit yataklarının bulunduğu yerlerde onları saran bir zarf şeklinde gözlenmektedir.
Çalışma alanında yaygın olarak gözlenen dolerit daykları ve piroksenit daykları ise bu birimleri
kesmektedir. Kromitler saçınımlı, benekli, katmansı ve masif karakterli olup, harzburjitten masif
karakterli kromite doğru saçınımlı-benekli-masif kromit şeklinde bir dizilim sunarlar. Katmansı
kromitlerin genel konumları K 50o-70o B doğrultulu ve 60o-70o GB eğimlidir. İnceleme alanındaki dolerit
ve piroksenit dayklarının genel konumları birbirine paralel olup 50o-70o B doğrultulu ve 80o-85o KD ya
eğimlidirler. Düşük K içeriğine (%0,07- 0,34) ve düşük Nb içeriğine (1,1- 4,4 ppm) sahip dolerit daykları
jeokimyasal olarak toleyitik karakterli olup, ayırtman diyagramlarda N tipi MORB’dan ziyade yitim
alanlarında yer almaktadır. Piroksenit daykları ise genellikle kromitlere eşlik etmektedir. Andızlık-Zımparalık bölgesinde kromit yataklarının yoğun olarak bulunması, kromitlerin yüksek krom içeriğine
sahip olmaları, kromitlere eşlik eden piroksenit dayklarının bulunması ve dolerit dayklarının yitim
kökenli olması, bölge kromitlerinin ada yayı ortamında kayaç-eriyik etkileşimiyle oluşmuş podiform
kromitler olduğunu göstermektedir.


Anahtar Kelimeler


Kromit; dolerit daykları; ofiyolit; Andızlık-Zımparalık.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries