ORGANO-MODİFİYE NANOKİLİN ALTERNATİF BİR ADSORBAN OLARAK ATIKSULARDAN Cr(VI) UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI

Havva KAHRAMAN, Serpil EDEBALİ

Öz


Bu çalışmada, organo-modifiyeli nanokilin sulardan Cr(VI) iyonlarının giderimindeki performansı değerlendirilmiştir. Organokillerin değişik pH aralığında ağır metalleri giderebildiği bilindiğinden, hem apolar organik kirleticiler hem de ağır metaller içeren karışık atık su sistemlerinde de etkili olabilecekleri düşünülmüştür. Bu amaçla, oktadesilamonyum (I30E, Nanomer, Nanocor, USA) ile modifiye edilmiş organo-montmorillonit nanokilin Cr(VI) adsorpsiyonunda kullanımı ve kesikli sistemde incelenen prosese temas süresi, çözelti pH'sı, başlangıç metal konsantrasyonu ve adsorban miktarı gibi parametrelerin etkisi incelenmiştir. Cr(VI) iyon miktarının sulu çözeltilerdeki tayini UV-visible spektrofotometre ile gerçekleştirilmiştir. Cr(VI) iyonunun organokile adsorpsiyonunda pH 2'de maksimum kapasite gözlenirken, pHʼnın 2ʼden 6ʼya arttırılmasıyla kapasite azalmıştır. Adsorpsiyon izotermlerinden Langmuir ve Freundlich izotermleri deneysel verilerin uygunluğunu test etmek için kullanılmış olup Cr(VI) iyonlarının organokil kullanılarak giderilmesinde gerçekleşen adsorpsiyon reaksiyonlarının Langmuir izoterm modeline uygun olduğunu göstermiştir.


Anahtar Kelimeler


Organokil; Adsorpsiyon; Cr(VI); Nanoteknoloji.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKLAR (REFERENCES)

Alguacil F.J., Coedo A.G., Dorado T., Padilla I., 2002. "Recovery of chromium(VI) from hydrochloric acid liquors using the resin Dowex 1×8", Journal of Chemical Research (S) 101–104.

Chao H-P., Lee C-K., Juang L-C., Han Y-L., 2013,"Sorption of Organic Compounds, Oxyanions, and Heavy Metal Ions on Surfactant Modified Titanate Nanotubes", Industrial & Engineering Chemistry Research, 52, 9843−9850.

Edebali S., Pehlivan E., 2010. "Evaluation of Amberlite IRA96 and Dowex 1×8 ion-exchange resins for the removal of Cr(VI) from aqueous solution", Chemical Engineering Journal, 161, 161–166.

Guo,Y., Qi, J., Yang, S., Yu, K., Wang, Z., Xu, H., 2002, ‟Adsorption of Cr(VI) on micro- and mesoporous rice husk-based active carbon”, Materials Chemistry and Physics, Vol. 78, pp.132–137.

Gupta S., Babu B.V., 2009. Removal of toxic metal Cr(VI) from aqueous solutions using sawdust as adsorbent: Equilibrium, kinetics and regeneration studies, Chemical Engineering Journal 150, 352–365.

Khajeh M., Laurent S., Dastafkan K., 2013, "Nanoadsorbents: Classification, Preparation, and Applications (with Emphasis on Aqueous Media)", Chemical Reviews 113, 7728−7768.

Khezami L., Capart R., 2005, "Removal of chromium(VI) from aqueous solution by activated carbons: Kinetic and equilibrium studies", Journal of Hazardous Materials, B123, 223–231.

Köroğlu, F.N. 2004. Nitrofenollerin İyonik ve İyonik Olmayan Organobentonitlerle Adsorpsiyon ve Desorpsiyonu. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Oyanedel-Craver V. A., Fuller M., Smith J. A., 2007, "Simultaneous sorption of benzene and heavy metals onto two organoclays", Journal of Colloid and Interface Science, , 309, 485–492.

Pehlivan, E., Pehlivan, E., Kahraman, H. T., 2012, Hexavalent chromium removal by Osage Orange, Food Chemistry, Vol. 133, pp. 1478–1484.

Ramos, R. L., Juarez Martinez, A., Guerro Coronado, R. M., 1994, ‟Adsorption of chromium (VI) from aqueous solutions on activated carbon”, Water Science and Technology, Vol. 30 (9), pp. 191–197.

Riley R., Zachara J., Wobber F., 1992, "Chemical Contaminants on DOE Lands and Selection of Contaminant Mixtures for Subsurface Science Research", U.S. Department of Energy, Washington, DC,.

Tillman F. D., Bartelt-Hunt Jr., S. L., Smith J. A., Alther G. R., 2004, Evaluation of an Organoclay, an Organoclay-Anthracite Blend, Clinoptilolite, and Hydroxy-Apatite as Sorbents for Heavy Metal Removal from Water", Environmental Contamination and Toxicology, 72, 1134-1141.

Yalçınkaya S. E., 2008. "Nanokil – Polimer Kompozitlerinin Sentez ve Karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Zhang L., Tao Wu B. Z., Sun D., Li Y., 2015. "Adsorption behavior and mechanism of chlorophenols onto organoclays in aqueous solution", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 484, 118–129
DOI: https://doi.org/10.15317/Scitech.2016320513

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries