YUKARIKARACAHİSAR (BANAZ – UŞAK) BÖLGESİNİN STRATİGRAFİSİ  VE   PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

Alican ÖZTÜRK, M.Muzaffer KARADAĞ

Öz


Yukarıkaracahisar (Banaz–Uşak) köyü civarında Paleozoyik-Senozoyik (Kuvaterner) zaman
aralığında metamorfik, sedimanter, volkanik ve ultramafik kayaçlardan oluşmuş birimler
yüzeylemektedir.
Temelde Paleozoyik yaşlı Baybuyan formasyonu yer almaktadır. Bu birim üzerinde uyumlu olarak
kristalize kireçtaşlarından oluşan Paleozoyik yaşlı Arıkaya formasyonu gözlenmektedir. Geç Triyas-Jura
yaşlı Aşağıbelova formasyonu ve bu birimle yanal-düşey geçiş özelliği gösteren Çiçeklikaya
formasyonu, Arıkaya formasyonunu uyumsuzlukla örtmektedir. Geç Kretase’de Muratdağı melanjı
daha yaşlı birimler üzerine tektonik olarak yerleşmiştir. Muratdağı melanjı üzerinde Paleojen yaşlı
Küllücetepe formasyonu uyumsuz olarak ile durmaktadır. Yine Paleojen yaşlı Ekinlik formasyonu
Küllücetepe formasyonunun üzerine uyumlu olarak gelmektedir. Bu birimler üzerinde uyumsuzlukla
Orta–Geç Miyosen yaşlı Yeniköy formasyonu yer almaktadır. Yeniköy formasyonu ile yanal düşey
geçişli olarak gözlenen Karacahisar volkanitleri, Sarıtaş tüf üyesi ve Fındıklı riyodasit üyesinden
oluşmaktadır. Bütün bu birimlerin üzerinde Kuvaterner yaşlı alüvyonlar bulunmaktadır.
Baybuyan formasyonu içerisindeki metapelitlerde kloritoyidin gözlenmesi, “kloritoyid + epidot +
klorit” ve “kloritoyid + muskovit + klorit” parajenezlerinin açığa çıkması, buna karşılık ortamda granatın
(almandin) gözlenmemesi, Barrov tip yeşilşist fasiyesinin “kuvars + albit + epidot + biyotit” alt
fasiyesinde metamorfizmaya uğradığına işaret eder. Buna karşılık birim içerisinde ender rastlanan
granat-amfibolitler tipik ve belirgin mineral parajenezleri ile, Muratdağı melanjı içerisindeki en üst
metamorfizma şartlarını göstermektedir. Granat-amfibolitler içerisinde yeşil hornblendlerin gözlenmesi
ve tipik hornblend + granat + epidot + plajiyoklas parajenezinin açığa çıkması Barrow tip yeşilşist
fasiyesinin “kuvars–albit–epidot–almandin” alt fasiyesine işaret eder. Bu metamorfizma 350–500 oC
sıcaklık ve 5-6 kb basınç şartlarında gerçekleşmiştir. Bu ilk metamorfizmadan sonra Baybuyan, Arıkaya,
Aşağıbelova ve Çiçeklikaya formasyonları ile Muratdağı melanjında etkisi belirgin olan, düşük dereceli
(yeşilşist fasiyesi) bir metamorfizma, bölgede etkili olmuştur.


Anahtar Kelimeler


Stratigrafi; petrografi; metamorfizma; Muratdağı; Banaz. 

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries