ORGANİK VE pH ŞOK YÜKLEMELERİNİN ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLERDE (AKR) ARITIM VERİMİNE ETKİSİ

Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY, Bilgehan NAS

Öz


Bu çalõşmada laboratuar şartlarõnda biri kontrol diğeri ise şok yükleme uygulanan reaktör olmak
üzere birbirine paralel 2 AKR kullanõlarak organik ve pH şok yüklemelerin arõtõm verimine etkisi
araştõrõlmõştõr. Atõksu kaynağõ olarak sentetik atõksu kullanõlmõştõr.Her iki reaktör de normal şartlarda
(KOİ=1000 mg/l) işletilirken 1. reaktöre KOİ=5000 mg/l organik şok yüklemesi uygulanmõştõr. Daha
sonra aynõ reaktöre ardõşõk organik şok yüklemeler tatbik edilmiştir. pH şok yüklemesi ise reaktör
hacminin 1/10u oranõnda pH= 2 ve pH=12 olan suyun ani olarak reaktöre verilmesi şeklinde
gerçekleştirilmiştir. Sistem, uygulanan birinci şok yüklemeden etkilenmiş ancak 2 gün içerisinde normal
işletme şartlarõna geri dönmüştür. Ardõşõk olarak uygulanan organik şok yüklemeler sonrasõ ise
sistemde çamur çökelme özellikleri bozulmuş ve sistem normal haline geri dönememiştir. Uygulanan
pH şok yüklemeler sistemi fazla etkilememiş ve arõtma veriminde önemli değişiklikler oluşturmamõştõr.


Anahtar Kelimeler


Atõksu arõtõmõ; şok yükleme; organik şok; pH şok; AKR

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries