SANAYG YAPILARININ MALGYETGNDE ETKGN PARAMETRELERGN GRDELENMESG

M.Soner TAŞTEKİN, Nail KARA, M.Hakan ARSLAN

Öz


GóaatÍ yapÍlacak her yapÍÍn projelendirilmesinde, güvenlikle birlikte maliyetin
düóünülmesi gerekir. YapÍlan araóÍrmalar ülkemizde özellikle endüstri yapÍlarÍnda uygulama
çeóitliliÂini gözler önüne sermektedir. Bu çalÍóma, sanayi yapÍlarÍÍn yapÍm teknolojilerinin özellikle
ekonomik yönden karóÍlaóÍÍlmasÍ amacÍyla gerçekleótirilmiótir. ÇalÍómada, aynÍ boyutlarda
bulunan prefabrike betonarme, çelik ve kompozit sanayi yapÍlarÍ, yapÍlarÍn ömürleri ve bakÍm
masraflarÍ da dikkate alÍnarak bütün avantajlarÍ ve dezavantajlarÍyla ekonomik olarak
karóÍlaóÍÍlmÍóÍr. YapÍlan karóÍlaóÍrmada kullanÍlan deÂókenler; YapÍ tipi (Prefabrike Betonarme
(P), Çelik (Ç) ve Kompozit (K)), deprem bölgesi, nakliye mesafesi ve yapÍÍn açÍklÍÂÍ olarak
belirlenmiótir. Bu kapsamda seçilen 3 farklÍ tip yapÍ (P, Ç, K) 3 deÂóik açÍklÍk (15, 18 ve 22) için ve 4
deÂóik deprem bölgesi baz alÍnarak, SAP2000 programÍ yardÍÍyla analiz edilmió ve
boyutlandÍÍlmÍóÍr. Statik ve dinamik çözümleri yapÍlan bu sistemlerin 4 farklÍ nakliye mesafesine
göre (50-100-150 ve 200 km) maliyet analizleri yapÍlmÍó ve elde edilen sonuçlara göre sistemler
karóÍlaóÍÍlmÍólardÍr. ÇalÍómada toplam 3 x 3 x 4 x 4 =144 çerçeve analiz edilmiótir. Bu çalÍómada
güdülen en önemli amaç, uygulayÍÍlar için sistem seçiminde maliyet karóÍlaóÍrmasÍ yapabilmek ve
etkin parametreleri ortaya koymaktÍr.


Anahtar Kelimeler


Prefabrike Betonarme; Çelik; Kompozit; Maliyet Analizi.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries