AKTGF ÇAMUR PROSESG HAVALANDIRMA HAVUZU ASKIDA KATI MADDE (AKM) KONSANTRASYONUNUN MEKANGSTGK, YAPAY SG

Dünyamin GÜÇLÜ, Şükrü DURSUN

Öz


Dinamik simülasyon atÍksu arÍtma tesislerinde ióletmenin iyileótirilmesinde önemli bir
araçtÍr. Bu çalÍómada, Ankara Merkezi AtÍksu ArÍtma Tesisinin dinamik simülasyon modeli
tasarlanmÍóÍr. Öncelikle, evsel atÍksu arÍtma prosesinin mekanistik modeli Activated Sludge Model
No. 1 bazÍnda GPS-X bilgisayar programÍ kullanÍlarak geliótirilmiótir. Yapay Sinir aÂÍ modeli de
geriye yayÍÍm algoritmasÍÍ esas alan MLP sinir aÂÍ yardÍÍ ile oluóturulmuótur. Daha sonra,
mekanistik model yapay sinir aÂÍ ile birleótirilmiótir. Yapay sinir aÂÍ modellerinin en uygun aÂ
yapÍÍ modellerin birçok adÍmda eÂitilmesi ve test edilmesi ile tespit edilmiótir. Her üç model,
prosesin dinamik davranÍóÍÍ tahmin etmek için tesisinin ióletme ve laboratuar analizlerinden elde
edilen aynÍ veriler ile oluóturulmuótur. HavalandÍrma tankÍ AskÍda KatÍ Madde (AKM)
konsantrasyonu tahmin edilmió ve sonuçlarÍ karóÍlaóÍÍlmÍóÍr. Hibrit model yaklaóÍÍÍn daha
baóarÍÍ sonuçlar verdiÂi ve tesisin ióletme koóullarÍÍn ASM1 ve YSA modellerinden daha iyi
tanÍmlandÍÂÍ gözlenmiótir.


Anahtar Kelimeler


Modelleme; Activated Sludge Model No.1 (ASM1), Yapay sinir AÂÍ (YSA); Hibrit Modelleme; Evsel AtÍksu ArÍtma Tesisi

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries