ALAKOVA‐KAVAK ARASININ (KONYA GÜNEYİ) TEKTONO‐STRATİGRAFİSİ 

Ahmet TURAN

Öz


Konya Ovası’nın güney‐güneybatı kenarında yer alan inceleme alanında, Jura‐Geç Kretase 
yaştaki Bolkardağı Birliğine ait sığ ve derin şelf çökelleri gözlenmekte olup, bunlar bölgenin otokton 
temeline  ilşkin  litostratigrafik  birimlerdir.  Oluşumunu  Senoniyen  sonlarına  kadar  sürdürmüş  ve 
Maastrihtiyen ve sonrasında bölgeye tektonik dokanakla yerleşmiş olan Bozkır Birliği kapsamındaki 
ofiyolitli karışığa dahil bazik volkanikler, otokton temelin üzerinde gözlenmektedir. Yörede ofiyolitli 
topluluk,  Geç  Miyosen‐Erken  Pliyosen  yaşlı  alüvyal  düzlük  ve  göl  karbonatları  tarafından  açılı 
uyumsuzlukla örtülmektedir. Geç Pliyosen‐Pleyistosen yaşlı dağ eteği ve alüvyal karmaşık çökelleri ise, 
daha yaşlı birimleri yine açısal bir uyumsuzlukla üzerlenmektedir. Yörenin en genç birimleri, Holosen 
yaşlı alüvyonlardır. 
Orta Alpin başı dağ oluşumu evresinde, bölge şiddetli kompresyonel deformasyonlara  maruz 
kalmıştır. Bu dönemde otokton temele ait kayalar, yoğun biçimde kıvrımlanıp kırılırken, tektonik 
devinimlerle bölgeye ofiyolitli karışık napı da yerleşmiştir. Geç Alpin başlarında, tansiyonel gerilmelerin 
etkinliğinde, gravite faylarınca kontrol edilmiş kapalı havza çökellerinin oluşumu göze çarpmaktadır. 
Geç Miyosen‐Erken Pliyosen yaşlı bu kapalı havza ürünleri, karasal tip molaslar olup, yörenin otokton 
ve  allokton  birimlerini  açılı  uyumsuzlukla  örtmüşlerdir.  Bu  molasik  çökeller  ve  üzerlerine  açısal 
uyumsuzlukla gelen Geç Pliyosen‐Pleyistosen yaşlı dağ eteği ve alüvyal çökeller, bölgenin neootoktonu 
konumundaki Üst Miyosen‐Kuvaterner kayalarını oluşturmaktadır. 


Anahtar Kelimeler


Konya güneyi; stratigrafi; tektonik; Bolkardağı ve Bozkır Birliği; neooton birlik. 

Tam Metin:

PDF

Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c)Tarayan Veri Tabanları

   ResearchBib 中国知网BASE Logo googleDirectory of Research Journals Indexing LogoOnline Access to Research in the EnvironmentDTUbroadcastlogo PBN - BETA versionjournal tocs uk ile ilgili görsel sonucuFind in a library with WorldCatDiscovery: Library search made simple. Return to JournalSeek Homejatstech ile ilgili görsel sonucuExLibris header imageStanford University Libraries