Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
Kayıt Sayfasına Gidiniz

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK, BİLİM ve TEKNOLOJİ DERGİSİ YAZIM ESASLARI

Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, mühendislik, bilim ve teknoloji alanlarında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazıları Türkçe veya İngilizce olarak kabul etmektedir.

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın mutlaka bilime katkısı olmalıdır.

Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

Editöryel Yorum/Tartışma: Yayınlanan orijinal araştırma makaleleri ile ilgili, araştırmanın yazarları dışındaki, o konunun uzmanı tarafından değerlendirilmesidir. Konu ile ilgili makalenin sonunda yayınlanır.

Editöre Mektup: Son bir yıl içinde dergide yayınlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 500 kelimelik yazılardır. Başlık ve özet bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayınlanarak verilir.

Vaka Takdimi: Adli mühendislik vakalarında araştırma, inceleme ve değerlendirme yapan, bulguları -varsa- simülasyonlarla karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

Yazarlar, makaleleri yayına gönderdiklerinde yayınla birlikte Telif Hakkı Devir Formunu (derginin WEB sayfasından temin edilebilir) PDF formatında göndermeleri gerekir. Yazıların telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı Telif Hakkı Devir Formu’nu göndermeyen yazarların makaleleri yayınlanmaz.

Yazar(lar) sunulan çalışmanın YAYIN ETİĞİNE uyduğunu ve makale hakkında etik sorumluluğu kabul ederler. Her bir yazar makale içeriğinden eşit derecede sorumludur. Yayına gönderilen makaleler önce iThenticate® (Profesyonel İntihal Önleme) programından geçirildikten sonra hakemlere gönderilir. Makaleler iThenticate® programı ile kontrol edilir, intihal veya kendi-kendine intihal belirlenirse makale değerlendirmeye alınmaz.

Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel hayvan çalışmaları için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı ve belgelendirilmelidir.

Dergilere gönderilecek bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un  “Editör ve Yazarlar için Uluslar Arası Standartlar”ı dikkate alınmalıdır.

HAKEMLER: Yazar(lar) en az iki ayrı üniversiteden olmak üzere üç adet hakem adı ve e-posta adreslerini vermelidir. Ayrıca yazar(lar) makalelerini incelemesini istemediği hakem isimlerini bildirebilir. Her yazı, konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilerek şekil ve içerik bakımından incelettirilir. Dergi editörlüğü makaleleri dilediği hakeme gönderebilir.

BASIM: Hakem görüşlerinde belirtilen eksikler tamamlandıktan sonra, dergide yayınlanabilecek nitelikteki yazılar, yazarlar tarafından son baskı formatında editöre iade edilir. Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların sorumluluğu yazarlara aittir.

Yazışma Adresi: "DERGİ", Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 42040  KONYA

Tel: 0-332-2410632 - 2410634

Faks: 0-332-2410635

E-posta: sujest@selcuk.edu.tr


İLK SUNUŞ FORMATI:

1. Metin sayfanın tek yüzüne, çift aralıklı, kenarlarda yeterli boşluk (25 mm) bırakılarak, Times NewRoman Türkçe karakteri ve 12 punto kullanılarak A4 (210x297mm) formunda yazılmalıdır. Eserler kaynaklar ve şekiller dahil tarama yazıları dışında 20 sayfayı geçmemelidir. Her başvuru bir kapak yazısı (iletişimde bulunulacak yazar bilgileri belirtilerek) ile yapılmalıdır. Kapak yazısında makalenin hangi meseleye odaklandığı ve getirdiği yenilik belirtilmelidir. Bütün diğer yazışmalar mevcut işlem aşamasını açıklayıcı ve eser kayıt numarası (ilk başvurudan sonra e-posta ile bildirilir) belirtilen bir e-posta ile yapılmalıdır.

2. Eserin bölümleri mümkün ise, şu sıraya uygun olmalıdır: Kapak sayfası, Metin, Semboller, Katkı Belirtme (gerekirse), Kaynaklar ve Ek Açıklamalar. Önerilen ana bölüm adları şunlardır: GİRİŞ (INTRODUCTION), MATERYAL ve YÖNTEM (MATERIAL and METHOD), BULGULAR (RESULTS), SONUÇLARIN İRDELENMESİ (DISCUSSIONS), SONUÇLAR (CONCLUSIONS), KATKI BELİRTME (ACKOWLEDGEMENT), KAYNAKLAR (REFERENCES) ve EK AÇIKLAMALAR (APPENDIX).


3. KAPAK SAYFASI: Eserin başlığı büyük harflerle sayfaya ortalı olarak yazılmalı, başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır. Başlığın altına, eserin yazar ya da yazarlarının adı - soyadı ile posta ve e-mail adresleri yazılmalıdır.

4. ÖZET: Özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce özetin başına eserin başlığı aynı dilden yazılmalıdır. Özetlerin sonunda anahtar kelimeler yer almalıdır.


5. METİN: Genel olarak giriş, yöntem, bulgular ve sonuca ilişkin kısımları kapsar. Eserde kullanılan bütün başlıkların, alt başlıkların, çizelge ve şekil isimlerinin altına (tek satıra sığarsa yanına) parantez içerisinde 8 punto olarak İngilizce karşılıkları yazılmalıdır.

6. SEMBOLLER: Metin içinde kullanılan sembollerin tamamı bu başlık altında verilir. Gerektiğinde "Yunan Harfleri", "Alt İndis" gibi alt başlıklar kullanılabilir.

7. KAYNAKLAR: Kaynaklara metin içerisinde yazar soyadı ve tarih sırasıyla atıfta bulunulmalıdır. Kaynak üç ya da daha fazla yazarın çalışmasıysa birinci yazarın soyadı ve diğ. şeklinde; aynı yazarın aynı tarihli birden fazla eserine atıfta bulunulmuşsa, yıldan sonra a,b,c vs. yazılmalıdır. Kaynaklar alfabetik sıraya göre aşağıdaki formatta verilmelidir.

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, "Makalenin Tam Başlığı", Derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları), cilt no, sayı no, makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no.

Örnek:

Bilir, Ş., 1995, "Laminar Flow Heat Transfer in Pipes Including Two Dimensional Wall and Fluid Axial Conduction", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 38, No. 9, pp. 1619-1625.

Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, Kitabın adı, cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayın no, yayınlandığı yer.

Örnek:

Kenneth L. Carper., 2001, Forensic Engineering SE, CRC Press, Washington, D.C., A.B.D.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Bölüm yazarının soyadı, adının baş harfi, yıl, "Bölümün Adı", Bölümün Alındığı Kitabın Adı, cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayınlandığı yer, bölümün başlangıç ve bitiş sayfa no.

Örnek:

Sarıtaş, S., Davies, T.J., 1987, "Reduction of Oxide Inclusions During Pre-Forging Heat Treatments", Powder Metallurgy for Full Density Products, New Perspectives in Powder Metallurgy, Cilt 8, Editör: Kulkarni, K.M., Metal Powder Industries Federation, Princeton, NJ, A.B.D, 417-430.

Kaynak basılmış tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, Tezin Adı, cinsi (yüksek lisans, doktora), sunulduğu üniversite, enstitü, yer.


Örnek:

Kara, M., 2012, Düşük Hızlı Darbe Sonrası Yama ile Tamir Edilmiş Filaman Sarım CTP Boruların İç Basınç Altındaki Hasar Davranışı, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Kaynak kongreden alınmış bir tebliğ ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, "Tebliğin Adı", kongrenin adı, yapıldığı yer, tebliğin başlangıç ve bitiş sayfa no, kongrenin tarihi.

Örnek:

İmrek, H., Bağcı, M., Khalfan, O.M., "Experimental Investigation of Effects of External Loads on Erosive Wear", 12th International Materials Symposium, PAU, Denizli, 446-453, 15-17 October 2008.

Kaynak internet veya uygulama notları ise: Makale içinde zorunlu olmadıkça internet kaynakları kullanılmamalıdır. Eğer kaynak verilecekse formatı “Hazırlayan kurumun veya biliniyorsa hazırlayan kişinin adı, Dökümanın Adı, alındıgı internet kaynağının adresi, ziyaret tarihi” şeklinde olmalıdır.

Örnek:

Zor, M., Güzenge, O., Örneklerle ANSYS-WORKBENCH'e Girişhttp://web.deu.edu.tr/ansys/ansysgiris/workbenche-giris.pdf, ziyaret tarihi: 01 Ekim 2012.

 

8. EK AÇIKLAMALAR: Ek açıklamalar bölümü özellikle okumada sürekliliğin kaybolmasına neden olabilecek bilgilerin verilmesinde kullanılmalıdır.

9. ÇİZELGE VE ŞEKİLLER: Çizelge içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir çizelge ve şekil metin içinde geçişlerine göre numaralandırılmalı ve bahsedildikleri yere en yakın olacak şekilde yerleştirilmelidir. Çizelge başlıkları çizelgenin üstüne ve şekil başlıkları şeklin altına konulmalıdır.

Çizelgelerdeki yazılar hiç bir zaman 8 puntodan küçük olmamalıdır. Çizelgenin tek bir sayfaya sığması tercih edilir, ancak zorunlu hallerde ikinci sayfaya taşabilir. Şekillerde asla el yazısı kullanılmamalıdır. Bütün grafik ve fotoğraflar basılabilir kalitede ve parlak kâğıda basılı olmalıdır. Renkli fotoğraflar kabul edilebilir ancak baskı siyah-beyaz olacaktır.

Şekil, Çizelge, Levha ve Fotoğraflar tek sütun (7.5x22.5 cm) veya çift sütuna (16x22.5) yerleştirilebilecek büyüklükte hazırlanmalıdır. şekillerin hazırlanmasında silik ve ince çizgiler kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Şekil ve tabloların açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. İngilizce açıklamalar 8 punto olmalı ve  italik yapılmalıdır.

10. DİPNOTLAR: Dipnotlardan olabildiğince kaçınılmalı, ancak çok gerekli ise, kullanıldığı sayfanın en altına çizgi ile ayrılarak yazılmalıdır.

11. TERMİNOLOJİ ve BİRİMLER: Terminoloji için lütfen Organik Kimya için IUPAC Terminolojisini (www.iupac.org) kullanın. Kimyasal adlar, kısaltmalar ve kısa adlar (akronim) makalede ilk kez kullanılan yerde parantez içinde verilmelidir. Çok iyi bilinen prosedürler/tepkimeler bir isimle gösterilmeli ve literatürden uygun bir referans verilmelidir.

Lütfen Uluslar arası Birim Sistemini (SI) kullanın. Birimlerin kullanımı için Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelikincelenmelidir. Birim kullanımında çokça yapılan yanlışlar için bağlantıdaki makaleyi okuyabilirsiniz. Sıcaklıklar  C şeklinde verilmelidir. İngilizce makalelerdeki 'billion' birimi iki anlama (Amerika'da 109, Avrupa'da 1012) geldiğinden kullanımından kaçınılmalıdır. Makale:http://www.bilimbilmek.com/tr/birim-sistemleri-ve-si.html

Metin içinde geçen her bir sembol ve değişken italik olarak; birimler, matematiksel formül ve kısaltmalar normal olarak yazılmalıdır. Grafik eksenleri ve çizelge başlıklarındaki büyüklükler değişken biçiminde, mesela zaman t (s) olarak, potansiyel E (mV) olarak, akım yoğunluğu (mA/cm2) olarak verilmelidir.

Ondalık sayılarda ondalık ayracı olarak Türkçe metinlerde "," İngilizce metinlerde ise "." kullanılmalıdır. Yüzdelik rakamlar Türkçe metinlerde %90, İngilizce metinlerde ise 90% şeklinde belirtilmelidir.

ELEKTRONİK SUNUŞ-BASKI FORMATI:

Birinci kısımda verilen format ilk sunuş içindir. Hakem değerlendirilmesinden geçen ve yayınlanmasına karar verilen makaleler, dergimiz WEB sayfasında mevcut Türkçe ve İngilizce örnek makalelere uygun olarak yazarları tarafından baskı formatında yeniden düzenlenerek elektronik olarak editöre iade edilirler. Makalelerin basımı sırasında sayfa numarasının konulması dışında hiç bir dizgi işi yapılmayacaktır. Bütün şekil, çizelge, grafik, resim ve benzeri, elektronik metin içinde ilgili yerlerinde olmalıdır. Derginin her sayısı Fakülte WEB sayfasına da konulacaktır.

Makaleler Microsoft Word (sürüm 6.0 veya üstü) ile yazılmalıdır.

Makalenin tamamı tek bölüm ve bir sütun halinde düzenlenmeli ve kağıt yönlendirmesi 'dikey' olmalıdır.

Sayfa yapısında kenar boşlukları olarak 'Kenar Boşlukları' sekmesinde 'Birden fazla sayfa' seçeneğinde 'Karşılıklı kenar boşlukları' olarak seçildikten sonra üstte 3,42 cm, altta 2,04 cm, içte 3,14 cm ve dışta 1,5 cm boşluk olmalıdır. Yine sayfa yapısında 'Düzen' sekmesinde 'Tek ve çift sayfalarda farklı' ile 'İlk sayfada farklı' kutucukları tıklanmalı ve 'Uygulama yeri' olarak 'Tüm belgeye' seçilmelidir. Ayrıca bu sekmede üst bilgi ve alt bilgi için kenardan olan uzaklığın 1,25 cm olarak seçilmelidir. Buna ek olarak  "Palatino Linotype" Türkçe karakteri ve 8 punto kullanılarak  (metnin ilk sayfası hariç) metnin tek sayfalarında yazar isimlerinin baş harfi ve soy isim bilgisi tamamen büyük harf kullanılarak yazılmalıdır. Birden fazla yazar varsa her yazar ismi virgülle ayrılmalıdır. (Örn: A. SARUCAN, M. C. AKKOYUNLU, A. BAŞ) Çift sayfalarda ise makale başlığının her kelimesinin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. (Örn: Analitik Hiyerarşi Proses)

Metin, "Palatino Linotype" Türkçe karakteri ve 10 punto kullanılarak tek satır aralığı ile yazılmalı ve tek sütun halinde yerleştirilmelidir (sütunlar arası boşluk 1 cm). Parantez içinde verilen İngilizce karşılıklar 8 punto ile yazılmalıdır.

Makale başlığından İngilizce özetin sonuna kadar olan kısım ile Kaynaklar bölümü tek sütun halinde düzenlenmelidir. Adres ile "ÖZET" arasında ve İngilizce başlık üstünde 2 satır aralığı, metin içerisindeki başlıklar ve paragraflar arasında ise 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Uzun denklemler tek sütuna sığacak şekilde ve notasyonuna uygun biçimde terimlere bölünmelidir.

<>  Derginin Yazım Esaslarını İndirmek için Tıklayınız.

<>  Örnek Makale İndirmek için Tıklayınız.


Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel hayvan çalışmaları için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı ve belgelendirilmelidir

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
 2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 4. Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerien metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
 5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
 6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 7. Sadece uluslararası kabul görmüş kısaltmalar kullanılmıştır.
 8. Yazının gönderilme amacı belirtilmiştir.
 9. Daha önce bir kısmı veya tamamının yayınlanması ile ilgili bilgiler verilmiştir.
 10. Eğer yazarlar hakkında çıkar çatışması ile ilgili bildirilmesi gereken konular varsa bunlar belirtilmiştir
 11. Makale başlığı, yazar isimleri, kurum bilgileri, yazışma adresi ve çalışma için herhangi bir maddi destek kullanıldı ise bunlar belirtilmiştir.
 12. Başlıklar hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılmıştır.
 13. Hem Türkçe hem de İngilizce özet yazılmıştır.
 14. Orijinal Makalelerde 250; Tarama Makalesi ve Vaka Takdiminde 150 kelimeyi geçmemiştir.
 15. Özet yapılandırılmış olarak (Amaç. Gereç ve yöntem, Bulgular ve Sonuç alt başlıklarını içerir tarzda) verilmiştir.
 16. Vaka takdiminde yapılandırılmış özet kullanılmamıştır.
 17. Dipnot, kaynak ve ticari isimler Özet''te kullanılmamıştır.
 18. Sisteme yüklenecek dosyalar; Üst Yazı, Başlık Sayfası, Makale Ana Metni, Şekiller ve Resimler ve Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi olarak online göndermek üzere hazırlandı.
 19. Sisteme yüklenecek olan dosyalarda Hakemlerin tarafsız değerlendirmesine yardımcı olmak amacı ile - başlık sayfası hariç - yazar ve kurum bilgileri belirtilmemiştir.
 20. Kaynaklar Dergi Yazım Kuralları''nda istenen Kaynak yazım formatına harfiyen uyularak yazılmıştır.
 21. Yayınlanmamış veriler, kişisel iletişim ile elde edilmiş bilgiler, halen değerlendirmede olan makaleler, toplantılarda yapılmış olan sunumlar ve hakemli olmayan dergilerde yayınlanmış makaleler kaynak olarak gösterilmemiştir.
 22. Referanslar cümle sonunda noktadan önce parantez içinde verilmiştir, örn."... (Uyaner ve diğ., 2000; Uyaner ve Kara, 2012; Uyaner, 2005)."
 23. Kaynaklar makale içinde geçtiği sıraya göre numaralandırılmıştır.
 24. Tablolar arabik numaralar ile numaralandırılmıştır.
 25. Her Tablo''ya Yazının Ana Metni içinde atıfta bulunulmuştur.
 26. Her tablo makaleden bağımsız olarak değerlendirilecek kadar bilgiyi içerir.
 27. Makale içerisinde bir iki cümle ile ifade edilebilecek bilgiler için tablo yapılmamıştır.
 28. Tablolarda kullanılan kısaltmalar için Tablo''nun altında her kısaltma için açıklama verilmiştir.
 29. Her şekil için yazı içinde atıfta bulunulmuştur.
 30. Şekil üzerindeki harf ve işaretler temiz ve okunaklıdır.
 31. Mikroskopik resimlerin büyütme ve boyama bilgileri dahil edilmiştir (HE, X200 gibi).
 

Telif Hakkı Düzenlemesi

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK, BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ TELİF HAKKI BİLDİRİMİ

Yazarlar makaleleri için Telif Hakkını Onay Kutularına Tıklayarak Telif Hakkını kabul etmiş sayılırlar.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

 

Uyarı 

Hakem Önerileriniz Var ise EDİTÖR için Notlar Bölümüne yazınız.

Ayrıca Makalenizin Türkçe-İgilizce Özet kısımlarını Sonraki sayfamızda  TÜRKÇE için Ayrı İNGİLİZCE için Ayrı Şekilde Giriniz.

İngilizce Bölümü için Açılır Kutu sekmesini(FORM DİLİ'Nİ) Türkçe'yi  İngilizce yapınız.